UNA ECONOMIA EFICIENT EN L’ÚS DELS RECURSOS


“La filosofia d’UNIBAT es basa a impulsar l’economia circular emergent, un sistema eficient en l’ús dels recursos en una societat més sostenible.”


L’economia circular és un concepte econòmic i el seu objectiu primordial és aconseguir que el valor dels recursos es mantingui en l’economia durant el màxim de temps possible, i que es redueixi al mínim la generació de residus.

Aquest concepte està interrelacionat amb la sostenibilitat i prova d’aconseguir el màxim desenvolupament possible utilitzant tan pocs recursos com sigui possible i generant els costos mínims, sempre en harmonia amb les normes econòmiques i les responsabilitats socials i mediambientals.

Es tracta d’un nou principi mediambiental basat en la regla de les tres erres, «reduir, reutilitzar i reciclar», per funcionar igual que la natura i allunyar-se de l’economia lineal tradicional basada en «produir, utilitzar i llençar» segons la qual els residus no paren d’augmentar i d’acumular-se.

Segons aquesta lògica, els residus d’uns es converteixen en recursos per a d’altres, de manera que els productes s’han de dissenyar per ser desconstruïts, transformant d’aquesta manera els residus en matèries primeres secundàries que passen a formar part de nous cicles de producció.

L’economia circular és una de les iniciatives clau de l’estratègia d’Europa 2020, que té com a propòsit primordial generar un creixement intel·ligent, sostenible i integrador en una societat del reciclat. Vol crear un marc polític que doni suport al canvi cap a una economia eficient en l’ús de recursos i de baixa emissió de carboni que ajudi a:

1# Millorar els resultats econòmics alhora que redueix l’ús dels recursos.
2# Garantir la seguretat del subministrament de recursos essencials.
3# Lluitar contra el canvi climàtic i limitar els impactes mediambientals de l’ús de recursos.

La Fundació per a l’Economia Circular assenyala els principis següents, que són interessants i rellevants per entendre com s’ha desplegat el concepte d’economia circular:

1# L’ecoconcepció: considera els impactes mediambientals al llarg del cicle de vida d’un producte i els integra des de la seva concepció.


2# L’ecologia industrial i territorial: establiment d’una forma d’organització industrial en un mateix territori caracteritzada per una gestió optimitzada dels estocs i dels fluxos de materials, energia i serveis.


3# L’economia de la «funcionalitat»: donar preferència a l’ús en lloc de la possessió, a la venda d’un servei en lloc d’un bé.


4# El segon ús: reintroduir en el circuit econòmic els productes que ja no es corresponen amb les necessitats inicials dels consumidors.


5# La reutilització: reutilitzar certs residus o algunes de les seves parts que encara poden funcionar per a la fabricació de nous productes.


6# La reparació: trobar una segona vida per als productes espatllats.


7# El reciclatge: aprofitar els materials que es troben als residus.


8# La valorització: aprofitar energèticament els residus que no es poden reciclar.


Beneficis de l’economia circular

  • Disminuir l’ús dels recursos

  • Reduir la producció de residus

  • Limitar el consum d’energia i els impactes mediambientals

  • Crear riquesa i ocupació